VILNIAUS MIESTO KAIMYNIJŲ TERITORIJŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programos įgyvendinimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo projektų (toliau – Projektai) rengimo ir įgyvendinimo tvarką pagal Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo gavimo ir panaudojimo tvarką, Projektų įgyvendinimo priežiūros tvarką ir administratoriaus funkcijas pagal Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programą (toliau – Programa).

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Vilniaus miesto kaimynijų teritorijų atnaujinimo programoje (toliau – Programa), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. KAIMYNIJOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO IR ĮGYVENDINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

3. Kaimynija savo valią inicijuoti, parengti ir įgyvendinti Projektą išreiškia bendru sprendimu, kurį sudaro kiekvieno kaimynijos nario atskirai priimti sprendimai. Kaimynijos nariai individualius sprendimus priima Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka.
4. Kaimynijos narių sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją pagal Programą įgyvendinimą organizuoja iniciatorius.
5. Iniciatorius ir (arba) kaimynijos nariai sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją arba jo dalies įgyvendinimą, jeigu nenusprendžia įgyvendinti patys, paveda organizuoti administratoriui.

III. PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA

6. Kaimynijos nariams priėmus sprendimą inicijuoti Projekto parengimą, iniciatorius pateikia Vilniaus miesto savivaldybei paraišką Vilniaus miesto savivaldybės finansavimui kaimynijos teritorijai atnaujinti gauti (toliau – Paraiška). Paraiškos formą tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

7. Paraiškoje turi būti nurodomas planuojamų įgyvendinti Programos priede numatytų priemonių sąrašas. Kartu su Paraiška turi būti pateiktas kaimynijos narių – daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų, negyvenamosios paskirties pastatų savininkų (jeigu tokių yra) ir kaimynijos narių atstovų susirinkimo protokolas.

8. Paraiškas nagrinėja ir sprendimą parengti kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektinį pasiūlymą priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta darbo grupė iš Miesto ūkio ir transporto departamento, Miesto plėtros departamento bei Finansų ir strateginio planavimo departamento atstovų (toliau – Darbo grupė).

9. Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:
9.1. pagrindiniai vertinimo kriterijai:
9.1.1. atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų skaičius kaimynijoje – skiriama 7–10 balų. Balai skiriami, jeigu kaimynijos teritorijoje atnaujinta (modernizuota): 1 namas – 7 balai, 2 namai – 8 balai, 3 namai – 9 balai, 4 ir daugiau – 10 balų;
9.1.2. suformuotų ir įregistruotų sklypų kaimynijos teritorijoje plotas – skiriama 5–7 balai.
Balai skiriami: 5 balai – jeigu kaimynijoje nesuformuoti ir neįregistruoti daugiau kaip 2 sklypai;, 6 balai – nesuformuotas ir neįregistruotas 1 sklypas, 7 balai – suformuoti ir įregistruoti visi sklypai;
9.1.3. kaimynijos dydis – prioritetas skiriamas didesnėms kaimynijoms – skiriama 3–5 balai.
Balai skiriami: 3 balai – kaimynijoje registruota iki 300 gyventojų, 4 balai – kaimynijoje registruota nuo 300 iki 500 gyventojų, 5 balai – kaimynijoje registruota daugiau kaip 500 gyventojų;
9.1.4. pasirengimas atlikti darbus – ar parengta projektinė dokumentacija, ar darbai pradėti / atlikti pagal ankstesnius projektus ir kt. – skiriama 1– 3 balai.
Balai skiriami: 1 balas – nėra parengta Pirminio projekto arba jį atitinkančio dokumento, 2 balai – yra parengtas Pirminis projektas arba jį atitinkantis dokumentas, 3 balai – yra parengtas statybos techninis darbo projektas;

9.2. Paraiškoje nurodytų darbų būtinumas – pagal kompetenciją vertinamas viešasis interesas ir atitikties teritorijų planavimo dokumentams, kitiems teisės aktams;
9.3. galimybė apmokėti kaimynijos atnaujinimo parengimo ir įgyvendinimo išlaidas, atmetus Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą dalį;
9.4. Paraiškos pateikimo data.

10. Nagrinėjant Paraišką vertinama, ar:
10.1. yra priimtas kaimynijos narių sprendimas išsinuomoti ar įsigyti nuosavybės teise daugiabučiui namui priskirtą sklypą;
10.2. pakanka Paraiškoje nurodytos informacijos ir duomenų priimti sprendimą;
10.3. pageidaujamo įgyvendinti apželdinimo ir (ar) infrastruktūros priemonės patenka į kaimynijos teritoriją;
10.4. numatomas sukurti objektas turės neigiamą įtaką aplinkai, eismo saugumui ir (ar) kitoms aplinkinių gyventojų vertybėms;
10.5. tenkinami norminiai atstumai iki esamų objektų;
10.6. užtikrinami insoliacijos reikalavimai;
10.7. siūlomi sodinti želdiniai tinkami augti miesto sąlygomis ir siūlomoje konkrečioje vietoje;
10.8. norimas įrengti objektas nepažeis teisės aktų reikalavimų.

11. Paraiškos nagrinėjimo metu, nustačius, kad Paraiškoje pateikta informacija atitinka Programos ir Aprašo nuostatas, kaimynijos teritorijos atnaujinimui finansuoti Vilniaus miesto savivaldybės biudžete yra užtektinai lėšų, Darbo grupė priima sprendimą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas Vilniaus miesto savivaldybės struktūrinis padalinys (toliau – Įgaliotas padalinys) apie tai informuoja iniciatorių ir pateikia pasiūlymą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį.
12. Paraiška turi būti išnagrinėta per 10 darbo dienų. Per šį laikotarpį priimamas sprendimas sudaryti bendradarbiavimo sutartį arba paraiška grąžinama iniciatoriui patikslinti. Patikslinta paraiška turi būti išnagrinėta per 5 darbo dienas.
13. Pasiūlymas pasirašyti bendradarbiavimo sutartį galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo ją pasirašyti išsiuntimo dienos. Per 3 mėnesius nepasirašius bendradarbiavimo sutarties, Paraiška iniciatoriaus prašymu gali būti nagrinėjama iš naujo.

IV. DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

14. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį:
14.1. jeigu visi kaimynijos nariai yra įregistravę suformuotus žemės sklypus Nekilnojamojo turto registre, administratorius parengia kaimynijos teritorijos atnaujinimo pirminį projektą (toliau – Pirminis projektas), kuriame turi būti nurodoma:
14.1.1. vizualinis atnaujintos kaimynijos teritorijos projektas pagal Paraiškoje nurodytas priemones;
14.1.2. Projekto įgyvendinimo sąmata:
14.2. jeigu vienas ar keli kaimynijos nariai nėra suformavę žemės sklypų, iniciatorius per 1 mėnesį organizuoja žemės sklypo formavimą. Suformavus žemės sklypą ir įregistravus jį Nekilnojamojo turto registre, sudarius valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo ar nuomos sutartį, vykdomas 14.1 punktas;
14.3. kaimynijos nariai įsipareigoja ne mažiau kaip 10 metų nuo kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimo savo valia nenutraukti valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties (netaikoma tuo atveju, kai vietoj nuomos sutarties sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis).

15. Rengiant Pirminį projektą, jo elementai derinami su kaimynija ir tikslinami pagal konkrečios kaimynijos poreikius. Pirminio projekto įgyvendinimo sąmata rengiama atsižvelgiant į valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro registre skelbiamų juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtas rekomendacijas dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo.

16. Parengtas Pirminis projektas teikiamas kaimynijos nariams tvirtinti Aprašo 3 punkte numatyta tvarka. Priešprojektinis pasiūlymas turi būti patvirtintas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Pirminio projekto pateikimo iniciatoriui. Iniciatorius Darbo grupei ir administratoriui pateikia sprendimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

17. Patvirtinto Pirminio projekto pagrindu iniciatorius arba administratorius organizuoja sprendimo atnaujinti kaimynijos teritoriją įgyvendinimą.

18. Administratorius pradeda teikti Projekto įgyvendinimo administravimą bendradarbiavimo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais. Po bendradarbiavimo sutarties pasirašymo dienos administratorius, kiek tai priklauso nuo jo valios ir veiksmų, yra atsakingas už tinkamą Projekto įgyvendinimo administravimą.

19. Projekto parengimo paslaugos, statybos techninės priežiūros paslaugos ir statybos rangos darbai Projektui įgyvendinti perkami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka arba per viešosios įstaigos CPO LT, atliekančios centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, elektroninį katalogą, kai pirkimus vykdo kiti subjektai, arba kaimynijos narių susitarta tvarka, jeigu iniciatorius ar kaimynijos nariai nėra perkančioji organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme. Sudarius pagrindinę paslaugų ir (ar) darbų sutartį, šios pagrindinės sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiamos, išskyrus tokias pagrindinės sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principai ir sutarties tikslai. Pagrindinėje sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dėl kurių pagrindinės sutarties vykdymo metu numatomi rašytiniai susitarimai prie pagrindinės sutarties ar kurių pagrindu sudaromi tokie susitarimai, kurie nelaikomi pagrindinės sutarties keitimu. Bendra perkamų paslaugų ir (ar) darbų kaina gali viršyti Pirminiame projekte numatytą bendrą paslaugų ir darbų kainą.

20. Kaimynijos teritorijos atnaujinimo išlaidos, viršijančios Vilniaus miesto savivaldybės teikiamą finansavimą, apmokamos kaimynijos narių.

21. Atnaujinimo darbų pradžia laikoma, kai kaimynijos nariai patvirtina Pirminį projektą. Darbų pabaiga laikoma, kai iniciatorius ir (ar) administratorius pateikia Darbo grupei dokumentus, patvirtinančius kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekte numatytų darbų atlikimą. Statybos darbai turi būti pradėti per 6 (šešis) mėnesius nuo projektavimo ir (arba) statybos rangos darbų sutarties sudarymo dienos. Atnaujinimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 2 metus nuo Pirminio projekto patvirtinimo dienos.

V. ADMINISTRATORIAUS FUNKCIJOS

22. Administratorius, jeigu kaimynijos narių sprendimu pavedama jam organizuoti kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimą, atlikdamas statytojo (užsakovo) funkcijas, nurodytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, vadovaudamasis kaimynijos narių patvirtintu Pirminiu projektu, organizuoja Projekto parengimą ir įgyvendinimą.

23. Administratorius, jeigu kaimynijos narių sprendimu pavedama iniciatoriui organizuoti kaimynijos teritorijos atnaujinimo projekto įgyvendinimą, iniciatoriui teikia konsultavimo paslaugas.

24. Administratorius, jei jam pavedama organizuoti Projekto įgyvendinimą:
24.1. atlieka statybos rangos darbų, techninio projekto rengimo ir techninės priežiūros paslaugų pirkimus bei pasirašo sutartis;
24.2. priima Projekto įgyvendinimo metu atliktus statybos darbus, pasirašo atstovaudamas kaimynijos nariams arba tvirtina statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktus;
24.3. kaimynijos nariams ar jų įgaliotiems asmenims, valstybės ir Savivaldybės administracijos gyvenamųjų patalpų nuomininkams ar jų įgaliotiems asmenims teikia informaciją žodžiu, raštu ir (ar) elektroniniu laišku apie kaimynijos teritorijos atnaujinimo procesus, atliktus darbus, teikia susipažinti su šių darbų ir paslaugų sutartimis, sąmatomis, darbų priėmimo aktais. Prašymai dėl informacijos suteikimo raštu ar elektroniniu laišku atsakomi raštu ar elektroniniu laišku ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Jeigu prašomą informaciją gali pateikti arba patvirtinti tik valstybės, Vilniaus miesto savivaldybės institucijos ar kiti tretieji asmenys, atsakoma ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos;
24.4. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas suteikia visą turimą informaciją, susijusią su Programa;
24.5. parengia ir ne vėliau kaip iki priešpaskutinės kiekvienos mėnesio darbo dienos pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rašytines ataskaitas apie Programos įgyvendinimo rezultatus, kokybinius ir kiekybinius rodiklius, problemas, su kuriomis susiduriama, ir priimtus sprendimus problemoms spręsti;
24.6. sudaro sąlygas tikrinti Programos įgyvendinamą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai ir kitoms kompetentingoms institucijoms;
24.7. atlieka kitus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pavedamus darbus, susijusius su Programos įgyvendinimu.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS FINANSAVIMO PANAUDOJIMO TVARKA

25. Kaimynijos nariams, įgyvendinantiems kaimynijos teritorijos atnaujinimo projektą, suteiktas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas gali būti panaudotas tik už tinkamai ir kokybiškai suteiktas paslaugas ir darbus:
25.1. apmokant paslaugų tiekėjui Projekto parengimo išlaidas, kurių suma neturi viršyti 5 procentų viso Vilniaus miesto savivaldybės finansavimo;
25.2. apmokant paslaugų tiekėjui statybos techninės priežiūros išlaidas, kurių suma neturi viršyti 2 procentų viso statybos rangos darbų kainos;
25.3. apmokant rangovui rangos darbų išlaidas. Rangos sutartimi perkamų kaimynijos teritorijos atnaujinimo priemonių kaina negali viršyti Pirminiame projekte numatytų arba rangos darbų vykdymo metu galiojančių, jeigu kaimynijos teritorijos atnaujinimo priemonės nebuvo numatytos Pirminiame projekte, rekomenduojamų statinių statybos skaičiuojamųjų kainų.

26. Mokėjimus vykdo administratorius pagal tiksliai ir teisingai suformuotas sąskaitas arba kitus lygiaverčius reikalavimus sumokėti. Administratorius yra atsakingas už tai, kad rangovams ir paslaugų tiekėjams teisingai ir laiku bus sumokėta už suteiktas paslaugas ir atliktus darbus.

27. Pabaigus atnaujinimo darbus arba jų etapą, administratorius ne vėliau kaip per 2 savaites informuoja Darbo grupę apie kaimynijos teritorijos projekto įgyvendinimą arba atnaujinimo darbų etapo įvykdymą ir pateikia Vilniaus miesto savivaldybės administracijai prašymą dėl Administratoriaus išlaidų kompensavimo.

VI. ATSAKOMYBĖ NEĮGYVENDINUS ARBA ATSISAKIUS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO

28. Pasirašydami bendradarbiavimo sutartį, kaimynijos nariai patvirtina jų valią įgyvendinti Projektą ir įgyvendinti Programoje numatytus tikslus, o Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigoja kaimynijos nariams suteikti Programoje numatytą finansavimą.

29. Jeigu paaiškėja, kad kaimynijos nariai bendradarbiavimo sutarčiai sudaryti pateikė klaidingus duomenis, arba nustačius kitų aplinkybių, dėl kurių išmokėtas per didelis Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas, arba finansavimas negalėjo būti suteiktas, arba atnaujinimo darbai neįgyvendinti per Apraše nustatytą atnaujinimo darbų įgyvendinimo terminą dėl kaimynijos narių kaltės, arba kaimynijos nariai inicijuoja žemės sklypo išformavimą anksčiau, nei Apraše numatyta, kaimynijos nariai privalės grąžinti neteisėtai panaudotą finansavimą ir kompensuoti visus administratoriaus ir Vilniaus miesto savivaldybės patirtus nuostolius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Programos įgyvendinimo stebėseną atlieka Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta Programos priežiūros įgyvendinimo darbo grupė. Minėta darbo grupė teikia ataskaitas Vilniaus miesto savivaldybės tarybai apie šios Programos įgyvendinimą.